Erla

Kursuste korraldus ja tingimused

Eesti keele kui teise keele kursuste korraldus ja tingimused

Osalejad õpivad üldjuhul nädalas 4 akadeemilist tundi (2×2 tundi). Kommunikatiivse keeleõppe kursustel on kõik tunnid keeleõpetaja läbiviidavad kommunikatiivse keeleõppe kontakttunnid (online-tunnid või füüsilised kohtumised). Õppijad arendavad koos sõnavara ja osaoskusi. Improteatripõhisel keelekursusel moodustavad kommunikatiivse keeleõppe tunnid 50%. Lisaks osalevad õppijad improteatriõpetaja läbiviidavates tundides, kus kasutatakse ja kinnistatakse õpitud keelendeid improharjutuste, simulatsioonide ja suhtlusmängude kaudu. Õppijatel on soovitatavad iseseisvad kodutööd (vähemalt üks tund nädalas), mis hõlmavad mh õppematerjali läbimist ja reaalsed keelekeskkonna ülesandeid. Kursuse jooksul hinnatakse õppijate arengut õpetaja koostatud vahetestide abil. Õppetöö ja asjaajamise keeleks on eesti keel, tugikeelena kasutatakse vajadusel inglise keelt.

Koolituskoht

Koolitus toimub tellija ruumides, kui tellijaga ei ole kokku lepitud teisiti. Koolitusruumides kehtivad tellija reeglid. Vajadusel kasutab koolitaja muidu keeleõppeks ja improteatritundideks sobivaid ruume ja informeerib õppijaid ja tellijat teistes ruumides kehtivates reeglitest.

Kursusele vastu võtmise ja välja arvamise tingimused

Tingimused, mille alusel õppijad A1-taseme keelekursusele vastu võetakse, lepib koolitaja tellijaga kokku. Grupis peab olema vähemalt 7 õppijat, osaleda võib kuni 16 õppijat. Õppija on kursuse edukalt sooritanud, kui ta on osalenud 50% õppetööst ja sooritanud kursuse lõpus edukalt saavutustesti. Tellijaga kokkuleppel arvame kursuselt välja osalejad, kes puuduvad rohkem kui 50% kursuse mahust. Osalemise arvestust peetakse kohalkäidud tundide arvu järgi. Infovahetus kursusenimekirja arvamise ja välja arvamise kohta käib emaili teel (info@erla.ee). Kui osaleja soovib koolitusest loobuda (nii enne koolituse algust kui ka koolituse jooksul), teavitab ta sellest oma tööandjat ja koolitajat samuti emaili teel. Koolitaja pakub kursusel vabaks jäänud kohta varunimekirjas järgmis(t)ele registreerunu(te)le ning aitab neil kursusel õpituga kurssi saada.

Koolitusele registreerumine

Koolitusele registreerumiseks peab osaleda soovija edastama koolitajale sooviavalduse, nt e-posti aadressile info@erla.ee. Kui koolituse tellijaks on tööandja, võib registreerumise korraldada ka tellija ise. Sooviavaldus tuleb saata koolitaja või tööandjaga kokkulepitud kuupäevaks eesti või inglise keeles. Vastavalt kokkuleppele teavitab koolitaja tellijat või sooviavalduse saatnuid nende gruppi vastuvõtmisest või mittevastuvõtmisest emaili teel kahe nädala jooksul. Koos teavitusega saadab koolitaja ka koolituse kohta korraldusliku info.

Kokkulepped koolitatavatega

Koolitatavatega ei sõlmita koolituslepingut, kuid esimeses kahes tunnis toimub koolitusgrupiga arutelu kursusel ühise osalemise reeglitest ja eelistustest, mille täitmisega peaks grupp ühiselt nõustuma.

Õpitulemuste hindamine

Koolitaja koostab ja viib kursuse lõpus läbi saavutustesti, mis arvestab Euroopa keeleõppe raamdokumenti ja sellel põhinevaid A1-taseme kirjeldusi. Edukaks loetakse vähemalt 70-protsendilist testitulemust.

Tunnistused ja tõendid

Kui õppija ei täida kursuse läbimise tingimusi või katkestab koolituse, siis väljastatakse talle läbitud teemade kohta tõend. Kursuse läbimise tingimused täitnud õppijale väljastatakse tunnistus. Tunnistus väljastatakse paberkandjal ja soovi korral ka elektrooniliselt e-kirja teel. Tunnistused ja tõendid registreeritakse koolitaja registris.

Virtuaalõpe

Koolitaja pakub nii füüsiliste kontakttundidega kursusi, virtuaalkursusi kui ka hübriidkursusi. Koolitajast sõltumatutel asjaoludel võib tekkida ka vajadus tavapäraselt füüsilisi kontakttunde erandkorras virtuaalselt läbi viia (nt viirusepideemia). Virtuaalõppe puhul tagab koolitaja võimalused online-kohtumiste läbiviimiseks, õppematerjalide ja õppijate tööde jagamiseks ning testimiseks. Tarkvara valik (nt Zoom, Teams, Google Docs jne) lepitakse kokku tööandja ja töötajatega. Kommunikatiivse keeleõppe tunnid kohandavad tegevused ja mängud digiõppele. Improteatripõhise keeleõppe harjutustevalik keskendub online-õppe korral virtuaalselt kasutatavatele harjutustele, nt sõnamängudele. Keelesõprade abi kasutatakse kursusel sellises olukorras eelkõige iseseisvas töös ja telefoni kaudu.

Õppetasu

Kui kogu õppetasu või osa sellest maksavad õppijad ise, siis peavad nad selle tasuma hiljemalt üks päev enne koolituse algust. Tööandja maksab grupi koolitustasu hiljemalt üks kuu enne koolituse algust. Koolitaja väljastab koolitusarved ja maksekviitungid e-kirja teel. Õppetasu tasutakse ülekandega koolitaja arveldusarvele. Koolitustasu kursuse jooksul ei muutu. Seoses iseseisvate töödega keelekeskkonnas võib kursuse jooksul tekkida kokkuleppel õppijatega väiksel määral lisakulutusi. Õppetasu tagastamine on võimalik kui koolitus jääb ära koolitusasutuse tõttu või vääramatu jõu tõttu. Kui õppija soovib koolitust katkestada, ei ole õppetasu tagastamine üldjuhul võimalik.

Õigused ja kohustused

Koolitaja kohustused

 • Viia läbi kokkulepitud mahus, vormis ja ajal eesti keele kursused. Luua tingimused kokkulepitud õpiväljundite saavutamiseks.
 • Võimaldada õppijatele üldjuhul tasuta õppematerjalid.
 • Viia kursuse lõpus läbi õppijate saavutustest.
 • Anda õppijatele välja tunnistused ja tõendid.

Tellija kohustused

 • Tasuda koolitatavate eest õppetasu.
 • Võimaldada koolituseks sobivad ruumid vastavalt kokkuleppele ja ajakavale.
 • Võimaldada töötajatele tingimused kursusel osalemiseks, sh aeg töö ajast.

Koolitatava kohustused

 • Osaleda kursusel, sooritada iseseisvad tööd ja saavutustest.
 • Kui osaleja soovib kursusest loobuda või seda katkestada, teavitab ta sellest esimesel võimalusel koolitajat ja oma tööandjat.
 • Teatada oma puudumisest vähemalt 2 tööpäeva ette.

Koolitatava ja tööandja õigused

 • Saada kokkulepitud korras, mahus ja kvaliteediga keelekursust.

Õppekorraldusega seotud vaidlused

Võimalikud vaidlused lahendatakse vahetu suhtluse ja e-kirja teel.

Kvaliteedi alused

Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 

Koolitaja hoolitseb, et õppekavas välja toodud sisuteemad ja õppekeskkond toetavad õpiväljundite saavutamist. Koolitaja kogub kursuste vältel ja lõpus koolitatavatelt ja tellijalt kursusele tagasisidet. Koolitaja analüüsib koolitatavate saavutustestide tulemusi ja otsib võimalusi õppetöö kvaliteedi arendamiseks ja Euroopa keeleõppe raamdokumendi raamistiku põhjalikumaks rakendamiseks. Kursuste vältel ja lõpus hindab koolitaja regulaarselt õppekavu ja –korraldust ning teeb vajadusel muudatusi. Koolitaja hoiab end tööjõuturu vajaduste ja valdkonna arengutega kursis (näiteks haridustehnoloogia ja keeleõppe rahvusvahelised messid) ja teeb valdkonnaüleselt koostööd loomesektori, tehnoloogia ja muude ekspertidega.

 

Õppekavad põhinevad laialt levinud eesti keele õppe- ja metoodikamaterjalidel (näiteks Haridus- ja Teadusministeeriumi väljaantud keeleõppekeskkonnal ”Keeleklikk”, selle ”Kommenteeritud sisukorral” ning seda toetavatel harjutuskogumikel ”Algaja õnn. Kõnelemisoskuse arendamine” ja ”Algaja õnn. Lugemisoskuse arendamine”, mis on koostatud ”Keelekliki” autorite poolt, keda tunnustab ka Integratsiooni Sihtasutus Eesti juhtivspetsialistidena). Improteatril põhineva kursuseosa valmistavad koolitajad ette, tagades iga tunni haakumise vastava õppetüki ja õppijate arenguga, võttes ka arvesse õppijate tagasisidet.

 

Õpetajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 

Koolitajatel on kas erialane või seotud valdkonna kõrgharidus ning nad on ennast vastavas valdkonnas täiendanud ja valdkonnaga nähtavalt kursis hoidnud. Koolitajad on viimase 3 aasta jooksul valdkonnas praktiseerinud. Koolitajate kohta saab lähemat infot Eesti Teaduse infosüsteemis või koolitaja kodulehel.

 

Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

 

Koolitaja esindaja tutvub enne kursuse läbiviimist tellija ruumidega ning hindab oma põhjalikust valdkonnnakogemusest lähtuvalt nende sobivust kursuseks. Vajadusel otsitakse ühiselt lahendusi koolituseks vajalike tingimuste tagamiseks.

 

Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord

 

Koolitaja analüüsib ja arvestab regulaarselt järgmist infot osalejatelt ja tellijalt. Koolitaja kogub kursuse alguses õppijatelt vestlusringide vormis sisendit oodatava kursuse sisu ja õpivormide kohta. Läbi kursuse kogub koolitaja õppijatelt kolmel korral tagasisidet kursuse käigu kohta. Viimase tagasiside ankeedi täidavad koolitatavad kursuse lõpus. Tagasisidet kogutakse elektroonilise vormi abil ning sellest esitatakse tellijale kokkuvõte.

Scroll to Top